Čo je to krízový manažment

Rôzne zdroje uvádzajú rôzne definície krízového manažmentu. Je to jednoducho komplexný jav, ktorý sa neopisuje ľahko. Krízový manažment štátu, vo firme, v obci definujeme na dvoch úrovniach:

Krízový manažment ako činnosť

Nezáleží na tom, či ide o civilný, medzinárodný alebo podnikový, z pohľadu činnosti ho definujeme ako činnosť manažmentu inštitúcie, ktorá na základe použitia špecifických postupov (vopred pripravených) a metód, ktorej cieľom je zvládnuť krízovú situáciu, odvrátiť ju a nastoliť pôvodný stav. Po nastolení pôvodného stavu krízový manažment končí svoju činnosť.

Krízový manažment ako inštitúcia

Uplatňovaný manažment krízových situácií nevychádza z prázdna. Keď sa krízoví manažéri pustia do práce a začnú zachraňovať firmu, nezačínajú od nuly. V tomto zmysle krízový manažment je sústava pracovníkov, orgánov a prostriedkov, ktorých cieľom je vytvoriť návody, metódy, metodológiu, podľa ktorej sa bude postupovať v momente, keď nastane krízová situácia.

Prevencia rizík

Dôležitou súčasťou krízového manažmentu v praxi je monitorovanie tzv. rizikových činiteľov. Takto sa označujú rôzne indikátory. Manažment tieto indikátory priebežne sleduje.

Rovnako ako v živote bežného človeka, aj v inštitucionálnom živote sa dáva dôraz na prevenciu. Firmy a rôzne inštitúcie veľmi dobre vedia, že prevencia je najlacnejší spôsob, ako zvládať nepredvídateľné situácie. Prevencia v krízovom manažmente je však mnohými firmami stále podceňovaná. Prevencia totiž stojí peniaze.

Prežitie inštitúcie závisí od jej pripravenosti. Je potrebné mať kvalitný krízový plán, dobrých manažérov, ktorý tento plán dokážu v rýchlom čase vykonať. Dôležitá je totiž efektivita. Vďaka rýchlej reakcii bez veľkých nákladov možnosti škody krízovej situácie minimalizovať.

Kroky, ktoré krízový manažment robí počas krízy, nemajú vplyv iba na finančnú situáciu spoločnosti. Nesprávne zvolené kroky vedú k poškodeniu povesti, ktorá pri niektorých inštitúciách má obrovskú hodnotu. S krízovým manažmentom je preto úzko spojený reputačný manažment. Krízový manažment a spoločensky zodpovedné podnikanie vo vyspelých spoločnostiach jednoducho musia ísť ruka v ruke. Krízový manažment takto neumožňuje uplatnenie všetkých dostupných prostriedkov. Inštitúcie tak musia vážiť medzi finančnou stratou a stratou reputácie.

Potenciálne hrozby pre váš biznis

Krízový manažment v ekonomike musí počítať s viacerými ťažko predvídateľnými situáciami:

 • prírodná katastrofa
 • chybný produkt – jeho stiahnutie a náprava pošramotenej povesti
 • štrajk
 • sociálne nepokoje
 • politická nestabilita
 • priemyselná nehoda
 • vyšetrovanie zo strany miestnej vlády
 • trestné stíhanie voči spoločnosti či jej predstaviteľom
 • nečakané akcie konkurencie
 • mediálne útoky rôznych záujmových skupín

Zostavovanie vášho krízového plánu

Krízový manažment na Slovensku a kdekoľvek inde v civilizovanom svete musí počas krízy myslieť najmä na spoločenské hľadisko. Domáci krízový manažment je v tomto veľmi naliehavý, pretože firma čelí domácemu obyvateľstvu.

Druhým hľadiskom je minimalizácia finančných škôd.

Krízový manažment povodne rieši v prvom rade životy ľudí, potom životné prostredie a majetok a finančné škody sú až na treťom mieste.

Čo je to kríza a ako ju rozpoznať

Krízu podniku môžeme definovať ako nežiaducu, ale v podniku veľmi často sa vyskytujúcu, fázu životného cyklu. Inak povedané ide o sériu udalostí, zvyčajne neočakávaných, ktoré tvoria veľmi skutočný potenciál pre nepriaznivé až katastrofické následky. Kríza nastáva priamo a nedá sa predvídať. Bez ohľadu na právne hľadisko každej krízovej situácie, vnemy vytvorené od začiatku až do vyriešenia krízy môžu dramaticky zasiahnuť dobrú povesť a finančnú pozíciu firmy.

Signály – symptómy nastupujúcej krízy môžeme evidovať z vonkajšieho – externého,  ale aj z vnútorného prostredia podniku. 

Signály z externého prostredia

 • kolísanie, prípadne stagnovanie odbytu výrokov resp. služieb na trhu,
 • rast tlaku konkurenčných podnikov, ktoré dosahujú rast podielu na trhu vyššou kvalitou, inováciami alebo nižšou cenou,
 • problematické uspokojovanie potrieb zákazníkov, ktoré sú spojené so zmenami v spotrebiteľských preferenciách a pod.

Signály z vnútorného prostredia

 • pokles počtu inovácií v podniku,
 • narastanie tolerancie k parciálnym nedostatkom, ospravedlňovanie chýb a nedostatkov,
 • neopodstatnené prerozdeľovanie dosahovaných výnosov zo ziskových na stratové strediská,
 • zanedbávanie problémov, bagatelizácia odhaľovania rezerv a vyhľadávania nových príležitostí,
 • znižovanie počtu a kvality školení, resp. inej odbornej výchovy zamestnancov,
 • uspokojovanie sa s úspechmi podniku, ktoré boli dosiahnuté v minulosti,
 • nestabilné vlastnícke vzťahy,
 • nedostatok pocitu identity zamestnancov s podnikom na všetkých hierarchických stupňoch,
 • nedostatočnú vzájomnú kooperáciu útvarov vo vnútri podniku,
 • nedostatočné informačné toky a s tým súvisiace medzery v informovanosti tak vedúcich, ako aj ostatných spolupracovníkov,
 • nízku úroveň prípravy strategických rozhodnutí,
 • značné nedostatky v organizačnej štruktúre podniku,
 • nedostatočne rozpracovaný účtovný systém a podobne.

Spôsoby riešenia krízy

Za spôsoby riešenia vzniku krízy sa považujú: 

Konsolidácia

Je záchranou podniku na základe vypracovaného konsolidačného programu. Jej cieľom je prekonať nedostatočnú ziskovosť alebo dočasnú platobnú neschopnosť. Podnik sa zachováva v pôvodnej podobe, čo do predmetu podnikania a rozsahu organizačnej štruktúry. Mení sa manažment podniku, štýl riadiacej práce, metódy kontroly a hľadajú sa úsporné opatrenia pre zlepšenie hospodárnosti. Je to pomerne šetrný spôsob záchrany, ktorý vedú väčšinou špecializované poradenské firmy.

Sanácia

Je náročnejšou záchranou podniku, ktorý sa väčšinou nachádza v hlbokej kríze a na základe vybraných metód bolo odhalených množstvo skutočných ohnísk. Zbavením sa týchto ohnísk zostáva z podniku len „zdravé jadro“. Úlohou sanačných opatrení je zbavenie sa nerentabilných častí podniku, tzv. suchých vetiev. Takýmto spôsobom sa zároveň uvoľní aj časť majetku v menej likvidných formách. Sanáciu môžeme charakterizovať ako súhrn opatrení, ktoré umožnia detailne spoznať príčiny krízy v podniku a následne odstrániť následky nepriaznivého vývoja v podniku.

Reštrukturalizácia podniku a záväzkov

Sanáciou sa nepodarí vždy vyriešiť všetky vzniknuté krízy v podniku. Prekvapujúca existencia krízových prejavov v podniku svedčí o nevyhnutnosti realizovať určité zmeny, o nevyhnutnosti reštrukturalizovať podnik tak, aby sa v ňom vytvorili podmienky pre jeho ďalší rast a rozvoj. Riešenie krízy v tomto ponímaní znamená vzdanie sa existujúcej strategickej pozície a vybudovanie si novej strategickej pozície. Program reštrukturalizácie podniku vychádza z dôkladných analýz.

Likvidácia

V prípade neúspešného vyriešenia krízy prostredníctvom konsolidácie alebo sanácie by sme sa mali sústrediť na zrušenie podniku s likvidáciou alebo bez likvidácie.

Ponúkame
nasledovné služby

Riadená
likvidácia

Riadená
reštrukturalizácia

Analýza
krízového stavu

Správa
majetku

Zastupovanie

Analýza
krízového stavu

Krížový manažér