V podnikaní je  bežnou praxou, že sa podnikateľom a firmám

kopia neuhradené faktúry po splatnosti.

Tento stav môže výrazne poškodiť nielen fungovanie spoločnosti, no často zasahuje aj do súkromného života. Veritelia často nevedia, ako získať svoje peniaze, čo robiť ak ani neustále upomínanie dlžníka nikam nevedie. Stratený čas a vynaloženú energiu im už nikto nevráti a žiadne peniaze ich nenahradia.

Dnes už nemusíte riešiť túto situáciu sami

Obráťte sa na našu spoločnosť

My vašu pohľadávku zadarmo preveríme a navrhneme vám ten najlepší spôsob jej riešenia. V prvom kroku sa snažíme o mimosúdne vymáhanie pohľadávok, ktoré šetrí čas a peniaze našich klientov. V prípade neúspešnosti pristupujeme k súdnemu vymáhaniu a ak ani tu nedosiahneme úhradu pohľadávky, pokračujeme jej exekučným vymáhaním. Každý krok si odkomunikujeme s klientom, aby vedel, čo ho čaká, resp. či sa oplatí riešiť neuhradenú pohľadávku súdnym alebo exekučným inkasom.

Ponúkame
nasledovné služby

Našim klientom spravujeme pohľadávky v hodnote cca 12 000 000,- € a vo vlastnom portfóliu nakúpených pohľadávok máme pohľadávky v hodnote cca 7 000 000,- €. V priebehu roka 2019 sme našim klientom vymohli pohľadávky v hodnote 1 746 144,- €.

Medzi našich klientov patria banky, poisťovne, leasingové spoločnosti, stavebné firmy, maloobchodný a veľkoobchodný predajcovia.

Mimosúdne
inkaso pohľadávok

Súdne
inkaso pohľadávok

Exekučné
inkaso pohľadávok

Predaj
pohľadávok

Dobrovoľné
dražby

Konkurzy a reštrukturalizácie

Spolupracuje s 2 výbornými advokátskymi spoločnosťami s medzinárodnými skúsenosťami v oblasti konkurzov a reštrukturalizácii.

Konkurz

Situáciu, keď je dlžník platobne neschopný alebo predĺžený upravuje zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Predĺžený je podnikateľ, ktorý má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Konkurzne konanie rozdeľujeme do 4 štádií, a to:

1) štádium, čas od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu až do začatia konkurzného konania,

2) štádium, čas od začatia konkurzného konania až do vyhlásenia konkurzu,

3) štádium, čas od vyhlásenia konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov,

4) štádium, čas od konania prvej schôdze veriteľov až do zrušenia konkurzu.

Reštrukturalizácia

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii upravuje proces tzv. ozdravenia spoločnosti, účelom ktorého je snaha o:

1) Čo najrýchlejšie možné uspokojenie veriteľov dlžníka,

2) Uspokojenie veriteľov dlžníka v čo najväčšom možnom rozsahu,

3) O zachovanie prevádzky podniku/časti podniku dlžníka.

Reštrukturalizácia spoločnosti predstavuje zákonnú možnosť ako zachovať existenciu dlžníka a to formou odpustenia časti jeho záväzkov.

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti prichádza do úvahy len v prípade, ak má spoločnosť uhradené všetky záväzky. Z tohto dôvodu je vhodné ešte pred samotným vstupom do likvidácie zistiť účtovný stav spoločnosti, čiže zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Získate tým prehľad o spoločnosti – neuhradených pohľadávkach, dlhoch a majetku. Spoločnosť, ktorá dlhy nemá môže vstúpiť do likvidácie. V prípade dlhov je konateľ povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.